Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Oddziału Zagłębie !!!


Dodano 24 stycznia 2023 o godz. 08:35

 

Wybory na kadencje 2023 - 2026

 

Informujemy wszystkich delegatów z poszczególnych Sekcji, że w dniu 25.02.2023 roku ( sobota ) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej OSP Siewierz przy Rynku, zostanie przeprowadzone Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE.

Na zebranie zapraszamy wszystkich nowych delegatów wybranych w Sekcjach oraz wszystkich członków ustępujących władz Oddziału 0493 Zagłębie. W załączeniu podajemy do wiadomości delegatów Porządek Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Delegatów Oddziału 0493 PZHGP ZAGŁĘBIE

Siewierz – dn. 25.02.2023 roku

 

1.   Przywitanie przybyłych delegatów, uczczenie minutą ciszy zmarłych hodowców.

2.   Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolantów,

3.   Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,

4. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów, stwierdzenie ważności zebrania ).

5. Wybór Komisji Wniosków ( 3 osoby, przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od delegatów ),

6.   Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności za rok 2022.

7.   Dyskusja nad sprawozdaniami,

8.   Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej,

9.   Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,

10. Złożenie wniosku o absolutorium dla Zarządu Oddziału za rok sprawozdawczy 2022 oraz za całą kadencję 2019 – 2022,  głosowanie nad absolutorium,

Przerwa 10 minut

11. Przystąpienie do części wyborczej nowych władz Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE na kadencję 2023 – 2026.  Wybory :

      - Prezesa Oddziału,

      - Zarządu Oddziału ( 6 - 8 osób ),

      - Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ( 5 osób ),

      - Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej( 5 osób ),

      - Delegatów na OWZD (7 delegatów),

12. Wybór 3 osobowej Komisji Matki ( celem przyjęcia kandydatów i przygotowania listy wyborczych ),

13. Wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego  głosowania na Prezesa Oddziału ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowania, po ogłoszeniu wyników komisja rozwiązuje się automatycznie ).

14. Wybór 5 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania do wyboru pozostałych władz Oddziału, Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowań ).

15. Przedstawienie preliminarza budżetowego Oddziału 0493 Zagłębie na rok 2019, wnioski delegatów do preliminarza, głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza,

16. Przedstawienie przez Komisje Wniosków treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji, przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków, głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami,

17. Zakończenie zebrania.

 


Komunikat nr 1 Zarządu Oddziału !!!


Dodano 10 stycznia 2023 o godz. 08:46

 

K O M U N I K A T    NR  1/2023

Zarządu Oddziału PZHGP 0493 Zagłębie

 

Zarząd Oddziału 0493 Zagłębie informuje, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 09.01.2023 roku podjęto następujące uchwały :

 

  1. Sekcje przekażą w terminie do dnia 15.04.2023 rok, wykazy swoich członków z podaniem dokładnych adresów hodowców. Wykazy prosimy składać osobiście u V-ce Prezesa ds. Finansowych Oddziału, z jednoczesnym dokonaniem opłaty składki członkowskiej oraz składki administracyjno-nagrodowej. Składka członkowska na rok 2023, nie uległa zmianie, wynosi 45 złotych z podziałem –  25 zł – Oddział, 10 zł – Okręg, 10 zł – Zarząd Główny. Uzupełniający wykaz członków nowo wstępujących w II półroczu, prosimy przekazać do dnia 30.09.2023 roku wraz z uchwalonymi składkami. Prosimy Zarządy Sekcji o podanie pełnych swoich adresów oraz numerów telefonów. Jednocześnie na wykazie prosimy podać pełny adres Punktów Wkładania gołębi.
  1. Zgodnie z Rozdziałem II pkt.2 ust. H Regulaminu Lotowo-Zegarowego uchwalono podział opłat lotowych w Oddziale Zagłębie na rok 2023, które przedstawią się następująco :

 - składka administracyjno-nagrodowa ( od każdego lotującego członka oddziału )

 - składka lotowo-kabinowa ( od ilości gołębi na spisie).

Zarząd podjął uchwałę o wysokości składki administracyjno - nagrodowej na rok 2023 ( od każdego lotującego członka oddziału, dorosłe lub młode ) - 55 złotych płatna wraz ze składką członkowską,

- składka lotowo - kabinowa ( od ilości gołębi na spisie) zostanie uchwalona w terminie późniejszym, gdyż na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie określić przewidywanych kosztów transportu. Termin płatności składek lotowo – kabinowym w momencie oddania spisów gołębi dorosłych i młodych. Termin płatności składki administracyjno-nagrodowej w momencie opłacania składki członkowskiej.

  1. Podjęto Uchwałę o pobieraniu składki wpisowej od nowo wstępujących członków na rok 2023 w kwocie 10 zł.
  1. Opłata od wniesienia oskarżenia do Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej została uchwalona na kwotę 100 złotych.
  1. Składka w Oddziale Zagłębie na rozprowadzane obrączki rodowe dla Sekcji, w roku 2023, została uchwalona na kwotę 1,00 zł/szt.
  1. Przedpłaty na obrączki rodowe na rok 2024 zostały uchwalone na 1,00 zł/szt.  W związku z tym każda Sekcja zbiera przedpłaty od swoich hodowców na obrączki 2024 roku i zebrane zamówienia wraz z przedpłatami Skarbnicy Sekcyjni przekażą do Skarbnika Oddziałowego w terminie: do 01.03.2023 roku.
  1.  Ustalono, że wiosenne czyszczenie i dezynfekcje klatek kabinowych, będą przeprowadzać w swoim zakresie Punkty Wkładań po podziale klatek na poszczególne Sekcje przed sezonem lotowym.
  1. Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Oddziału Zagłębie, zostanie niezwłocznie zwołane w miesiącu Lutym 2023 roku, po ustaleniu dokładnego terminu. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.   

Za Zarząd

Sekretarz – Jacek Nawrot                                                 Prezes – Jacek Dziurkowski

 


Zatwierdzone Plany Lotów na 2023 rok !!!


Dodano 9 stycznia 2023 o godz. 22:20

 

W dniu 09.01.2023 roku na posiedzeniu Zarządu Oddziału Zagłębie, większością głosów, zostały zatwierdzone Plany Lotów gołębi dorosłych i młodych na sezon 2023 roku.

Do wglądu w zakładce Plan Lotów.

Pełny komunikat z przebiegu Zebrania i podjętych Uchwał zostanie podany do wiadomości za kilka dni.

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski

 


Komunikat - Zebranie Sekcji Sosnowiec !!!


Dodano 9 stycznia 2023 o godz. 12:04

 

UWAGA HODOWCY SEKCJI SOSNOWIEC !!!

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Sekcji Sosnowiec odbędzie się w dniu 22.01.2023 roku (niedziela) o godz.10.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Sosnowcu ul. Kościuszki. 

Proszę o powiadomienie kolegów hodowców Sekcji Sosnowiec i liczne przybycie na Zebranie.

Prezes Sekcji Sosnowiec  - Władysław Sosiński


Komunikat Zarządu Oddziału - Zebrania Sekcyjne !!!


Dodano 1 stycznia 2023 o godz. 11:33

 

Szanowni Koledzy Hodowcy Oddziału 0493 Zagłębie. Miesiąc Styczeń 2023 roku, zgodnie z Statutem PZHGP i przepisami związkowymi, jest miesiącem w którym należy przeprowadzić Zebrania w Sekcjach. W tym roku Zebrania są Zebraniami Sprawozdawczo - Wyborczymi, gdyż rok ten jest Wyborczy na wszystkich szczeblach naszego związku.

W związku z powyższym w Oddziale 0493 Zagłębie, we wszystkich Sekcjach należy przeprowadzić Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze, wybrać Zarządy w Sekcjach i delegatów na Oddziałowe Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze.

Poniżej podaję ilość przysługujących do wybrania delegatów na Oddziałowe Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze (do wybrania 1 delegat na 4 członków Sekcji, jeżeli liczba członków Oddziału wynosi od 121 do 200).

Sekcja Sosnowiec 46 członków = (11,50) 11 delegatów,

Sekcja Siewierz      46 członków = (11,50) 11 delegatów,

Sekcja Mierzęcice  29 członków =   (7,25)   7 delegatów.

Razem Oddział (117+4 honorowych) 121 członków =  29 delegatów

Protokoły z przeprowadzonych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych w Sekcjach, proszę przekazać do Zarządu Oddziału w terminie do dnia 01.02.2023 roku (środa). Przypominam, że wybory w Sekcjach mają być przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych tzn. mają być TAJNE !!! 

UWAGA : w protokołach z Zebrań Sekcyjnych, należy zapisać najważniejsze wiadomości : ilu było obecnych członków – lista obecności, jaki był Porządek Zebrania, kto był Przewodniczącym Zebrania i kto był Protokolantem, kto był zgłoszony do wyborów Prezesa Sekcji, Sekretarza i Skarbnika, kto był w Komisji Matki, kto był w Komisji Skrutacyjnej, ile głosów otrzymali poszczególni kandydaci, kto został wybrany Prezesem, Sekretarzem, Skarbnikiem i imienny wykaz wybranych delegatów na Zebrania Oddziałowe. To są podstawowe informacje jakie muszą być uwzględnione w Protokole Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Sekcji.

Ponadto informuję, że pierwsze Zebranie Zarządu Oddziału Zagłębie w Nowym Roku, odbędzie się w dniu 09.01.2023 roku (poniedziałek) o godz.17.00 w Biurze Oddziałowym w Siewierzu.

 

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


Komunikat - Plan Lotów 2023 !!!


Dodano 28 grudnia 2022 o godz. 10:06

 

Zarząd Oddziału Zagłębie informuje hodowców, że pełny Plan Lotów gołębi dorosłych na 2023 rok, zostanie podany do wiadomości hodowców po spotkaniu Rejonowym, które odbędzie się 03.01.2023 roku o godz.17.00 w Siewierzu.

Są już ustalone loty Okręgowe, a podczas spotkania Rejonowego zostaną ustalone pozostałe loty Rejonowe i zakres współzawodnictw.

Podaję do wiadomości już ustalone loty Okręgowe :

 

lp.

Data lotu

Dzień tygodnia

Miejscowość

Odległość w  km

1

04.06.2023 Niedziela

Neuruppin

530 km

2

18.06.2023 Niedziela

Neuruppin

530 km

3

01.07.2023 Sobota

Bruksela

1050 km

4

01.07.2023 Sobota

Zeven

745 km

5

15.07.2023 Sobota

Zeven

745 km

6

23.07.2023 Niedziela

Neuruppin

530 km

7

29.07.2023 Sobota

Emden

870 km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za Zarząd - J.Dziurkowski


Ostatnio dodane listy konkursoweSłubice


1 października 2022

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2022-10-01 21:46

Gorzów Wlkp.


25 września 2022

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2022-09-30 10:11

Brzeg Dolny


18 września 2022

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2022-09-17 17:10
Polkowice - Rudna

11 września 2022

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2022-09-12 19:52