Informacja dot. konta bankowego !!!


Dodano 10 lutego 2020 o godz. 08:39

 

Zarząd Oddziału Zagłębie zwraca się z prośbą do poszczególnych Sekcji, aby w miarę możliwości, wszelkie płatności do Oddziału dokonywać poprzez wpłaty na konto bankowe Oddziału. Dokonaną wpłatę należy dokładnie opisać np." Sekcja Siewierz składka członkowska 50 czł. x 45 zł, składka administracyjno-nagrodowa 49 czł. x 40 zł, składka z obrączek rodowych 2020 - 2100 szt x 1 zł, składka lotowa gołębi dorosłych 2500 szt x 7 zł, przedpłata na obrączki rodowe 2021 - 3500 szt x 1 zł itp." Numer konta bankowego Oddziału Zagłębie został umieszczony na stałe w zakładce "KONTAKT". W dalszym ciągu można również dokonywać wpład tradycyjnie bezpośrednio u Skarbnika Oddziałowego.

 

Konto bankowe Oddziału 0493 Zagłębie:

 

ING Bank Śląski

nr. 11 1050 1591 1000 0023 1622 5859

 

Za Zarząd Oddziału - J.Dziurkowski


Informacja z Zebrania Zarządu Oddziału !!!


Dodano 4 lutego 2020 o godz. 12:40

 
Informacja z Zebrania Zarządu Oddziału 0493 Zagłębie odbytego w dniu 03.02.20 roku.
 
 
 
1. Podjęto stosowne uchwały i przyjęto 8 nowych członków do Oddziału Zagłębie.
 
2. Podjęto Uchwałę o zwolnieniu z dodatkowej składki administracyjno-nagrodowej dla hodowców, którzy są tylko członkami oddziału, a wogóle nie lotują gołębiami (nie oddają spisów gołębi dorosłych i młodych w danym roku). Uchwała obowiązuje do końca kadencji obecnego Zarządu.
 
3. Ustalono termin posiedzenia Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wraz z Zarządem Oddziału na dzień 08.02.2020 roku (sobota) godz. 11.00 w Biurze Oddziałowym w Siewierzu. Prosimy o powiadomienie członków Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli Zarządu Oddziału.
 
 
Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Oddziału Zagłębie !!!


Dodano 4 lutego 2020 o godz. 12:11

Informujemy wszystkich delegatów z poszczególnych Sekcji, że w dniu 22.02.2020 roku ( sobota ) o godz.15.00 w sali konferencyjnej OSP Siewierz przy Rynku, zostanie przeprowadzone Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE.

Na zebranie zapraszamy wszystkich delegatów wybranych w Sekcjach Oddziału 0493 Zagłębie. W załączeniu podajemy do wiadomości delegatów Porządek Zebrania.

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczego

Delegatów Oddziału 0493 PZHGP ZAGŁĘBIE

Siewierz – dn. 22.02.2020 roku

 

1.   Przywitanie przybyłych delegatów, uczczenie minutą ciszy zmarłych hodowców.

2.   Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolantów,

3.   Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,

4. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów,       stwierdzenie ważności zebrania ).

5. Wybór Komisji Wniosków ( 3 osoby, przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od delegatów ),

6.   Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności za rok 2019.

7.   Dyskusja nad sprawozdaniami,

8.   Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej,

9.   Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,

10. Złożenie wniosku o absolutorium dla Zarządu Oddziału za rok sprawozdawczy 2019,  głosowanie nad absolutorium,

11. Przedstawienie preliminarza budżetowego Oddziału 0493 Zagłębie na rok 2020, wnioski delegatów do preliminarza, głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza,

12. Przedstawienie przez Komisje Wniosków treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji, przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków, głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami,

13. Zakończenie zebrania.

 

UWAGA !!! : wszelkie wnioski dotyczące spraw lotowych, współzawodnictw oddziałowych, sposobu nagradzania hodowców na rok 2020, będą rozpatrywane i głosowane na Przedlotowym Walnym Zebraniu Delegatów.

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


Komunikat Zarządu Oddziału !!!


Dodano 16 stycznia 2020 o godz. 18:23

 

 

    POLSKI  ZWIĄZEK  HODOWCÓW  GOŁĘBI  POCZTOWYCH

   Zarząd  Oddziału 0493 „ Z A G Ł Ę B I E ”

42 – 470 Siewierz ul. Słowackiego 2a

__________________________________________________________________________________________

Siewierz dnia 07.01.2020 roku

K O M U N I K A T    NR  1/2020

Zarządu Oddziału PZHGP 0493 Zagłębie

Zarząd Oddziału 0493 Zagłębie informuje, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 07.01.2020 roku podjęto następujące uchwały :

  1. Uchwalono stałe terminy Zebrań Zarządu Oddziału. Zarząd będzie się spotykał w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w biurze Oddziałowym w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2a. Godziny rozpoczęcia zebrań : w miesiącach I, II, III, IV, X, XI, XII,  godz. 17.00, a w miesiącach V, VI, VII, VIII, IX godz. 19.00. Na zebrania Zarządu Oddziału Zagłębie zapraszamy wszystkich Prezesów Sekcji Oddziału Zagłębie, Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej.
  1. Sekcje przekażą w terminie do dnia 15.04.2020 rok, wykazy swoich członków z podaniem dokładnych adresów hodowców. Wykazy prosimy składać osobiście u V-ce Prezesa ds. Finansowych Oddziału, z jednoczesnym dokonaniem opłaty składki członkowskiej oraz składki administracyjno-nagrodowej. Składka członkowska na rok 2020 wynosi 45 złotych z podziałem –  25 zł – Oddział, 10 zł – Okręg, 10 zł – Zarząd Główny. Uzupełniający wykaz członków nowo wstępujących w II półroczu, prosimy przekazać do dnia 30.09.2020 roku wraz z uchwalonymi składkami. Prosimy Zarządy Sekcji o podanie pełnych swoich adresów oraz numerów telefonów. Jednocześnie na wykazie prosimy podać pełny adres punktu wkładania gołębi.
  1. Zgodnie z Rozdziałem II pkt.2 ust. H Regulaminu Lotowo-Zegarowego Uchwalono podział opłat lotowych w Oddziale Zagłębie na rok 2020, które przedstawią się następująco :          1 - składka administracyjno-nagrodowa ( od każdego członka oddziału ) i 2 -składka lotowo-kabinowa ( od ilości gołębi na spisie). Zarząd podjął uchwałę o wysokości składki administracyjno - nagrodowej na rok 2020 :

      - składka administracyjno-nagrodowa ( od każdego członka oddziału ) - 40 złotych płatna wraz  ze składką członkowską,

- składka lotowo - kabinowa ( od ilości gołębi na spisie) została uchwalona i wynosi : gołębie dorosłe składka po 7.00 zł od każdej sztuki ze spisu gołębi,  a od gołębi młodych składka po 3.00 zł od każdej sztuki ze spisu. Termin płatności składek lotowo – kabinowym w momencie oddania spisów gołębi dorosłych i młodych. Termin płatności składki administracyjno-nagrodowej w momencie opłacania składki członkowskiej.

  1. Podjęto Uchwałę o pobieraniu składki wpisowej od nowo wstępujących członków na rok 2020 w kwocie 10 zł.
  1. Opłata od wniesienia oskarżenia do Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej została uchwalona na kwotę 100 złotych.
  1. Składka w Oddziale Zagłębie na obrączki rodowe w roku 2020 została uchwalona na kwotę 1,00 zł/szt.
  1. Przedpłaty na obrączki rodowe na rok 2021 zostały uchwalone na 1,00 zł/szt.  W związku z tym każda Sekcja zbiera przedpłaty od swoich hodowców na obrączki 2021 roku – przedpłata wynosi 1,00 zł/szt. Zebrane zamówienia i przedpłaty Skarbnicy Sekcyjni przekażą do Skarbnika Oddziałowego w terminie: do 22.02.2020 roku.
  1. W terminie do 03.02.2020 roku, każda Sekcja przekaże do Zarządu Oddziału protokoły z Zebrań Sprawozdawczych Sekcji wraz z informacją rozliczenia finansowego.
  1.  Ustalono termin Zebrania Sprawozdawczo Delegatów Oddziału 0493 Zagłębie na dzień 22.02.2020 rok (sobota) g. 15.00 w Sali konferencyjnej Remizy OSP Siewierz przy Rynku.

Za Zarząd

Sekretarz – Jacek Nawrot                                                    Prezes – Jacek Dziurkowski

 


Zebranie Sprawozdawcze Sekcji Sosnowiec !!!


Dodano 8 stycznia 2020 o godz. 16:08

 

W dniu 19.01.2020 roku (niedziela) o godz. 10.00 w Budynku Organizacji Pozarządowych ul. Kościuszki w Sosnowcu, odbędzie się zebranie sprawozdawcze członków Sekcji Sosnowiec.

Obecność członków Sekcji obowiązkowa.

Proszę powiadomić kolegów hodowców Sekcji Sosnowiec o terminie Zebrania.

Prezes Sekcji Sosnowiec  - Władysław Sosiński


Zebranie Seckji Siewierz !!!


Dodano 8 stycznia 2020 o godz. 08:33

 

W dniu 18.01.2020 roku (sobota) o godz.15.00 w Biurze Oddziałowym Dom Kultury w Siewierzu, odbędzie się zebranie sprawozdawcze członków Sekcji Siewierz. Obecność członków Sekcji obowiązkowa.

Proszę powiadomić kolegów hodowców Sekcji Siewierz o terminie Zebrania.

Prezes Sekcji Siewierz  - Jacek Dziurowski

Ostatnio dodane listy konkursowe


Gubin radzionkowski

29 września 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-09-30 15:32

GUBIN Okręgowy


22 września 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-09-22 18:11

Wschowa


15 września 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-09-15 16:06

Wrocław-Zakrzów


8 września 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-09-09 21:26